Vita korset 14 (Norregårds förskola)

Ett förslag till detaljplan för Vita Korset 14 (Norregårds förskola) har under tiden 15 maj-5 juni varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer. Nu finns möjlighet att granska förslaget innan planen antas av miljö- och byggnämnden. Granskningstiden pågår mellan  25 juni - 13 augusti 2018.

Vad är syftet med detaljplanen?

Älmhults befolkning ökar och behovet att förskoleplatser likaså, därför behöver kommunen ha en planberedskap för att kunna tillgodose detta behov i framtiden. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Norregårds förskola. En ny detaljplan för området ska också undersöka hur trafiksituationen kan förbättras. Planförslaget medger plats för ytterligare fyra förskoleavdelningar med möjlighet till angöring från Norregårdsgatan.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i Norregårds bostadsområde, ca 1 km öster om Älmhults centrum. Planområdet utgörs av ca 1 ha. Fastigheterna som ingår i planområdet är Vita Korset 14 samt del av Majtorp 1:1 och båda ägs av kommunen.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 409.1 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1023 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 221.7 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?
Granskningstiden pågår mellan 25 juni - 13 augusti 2018. Senast den 13 augusti 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefon 0476-55 000.

Illustrationsskiss över hur området kan utformas

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.