Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla vägen)

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnämnden upprättat ett förslag till detaljplan för del av Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla Vägen), Älmhult. Detaljplanen har under tiden 27 juni - 13 augusti varit tillgänglig för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Miljö- och byggnämnden tar upp planen för antagande i september.


Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera befintliga bebyggelsen längs Norra Gamla vägen med fler bostäder. Vidare ska detaljplanen säkerställa att den nya bebyggelsen passar in i den befintliga, historiska miljön och att viktiga element såsom stenmurar bevaras.

Planen möjliggör fem nya bostäder längs Norra Gamla Vägen.
Den nya bebyggelsen föreslås ligga i grupp runt en gemensam väg som ligger
vinkelrätt från Norra Gamla Vägen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger längs Norra gamla vägen, cirka 3 km norr om Älmhults centrum. Planområdet är ca 6000 m2 och utgör en del av fastigheten Sånnaböke 1:158 och är privatägd. I väster begränsas planområdet av Norra gamla vägen, i norr och söder av befintliga bostadsfastigheter och i öster av före detta jordbruksmark. Planområdet består av obrukad jordbruksmark med enstaka träd.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingar hör:

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta planarkitekt Johanna Kihlström på telefon 0476-55178 alt. johanna.kihlstrom@almhult.se eller stadsarkitekt Henrik Johansson 0476-55184  alt. henrik.johansson@almhult.se

Illustrationsskiss för möjlig utformning av området

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.