Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla vägen)

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnämnden upprättat ett förslag till detaljplan för del av Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla Vägen), Älmhult, Älmhults kommun. Nu finns möjlighet att granska förslaget innan planen antas av miljö- och byggnämnden. 


Planprocessen

Ett förslag till detaljplan har under tiden 16 december 2016 till 20 januari 2017 varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer. Efter samrådet har ägarförhållandena ändrats och fastigheten som ingår i detaljplanen har fått en ny ägare. Utifrån diskussion med fastighetsägaren och inkomna synpunkter i samrådet har planförslaget ändrats. Nu finns möjlighet att granska förslaget innan planen antas av miljö- och byggnämnden.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera befintliga bebyggelsen längs Norra Gamla vägen med fler bostäder. Vidare ska detaljplanen säkerställa att den nya bebyggelsen passar in i den befintliga, historiska miljön och att viktiga element såsom stenmurar bevaras.

Planen möjliggör fem nya bostäder längs Norra Gamla Vägen.
Den nya bebyggelsen föreslås ligga i grupp runt en gemensam väg som ligger
vinkelrätt från Norra Gamla Vägen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger längs Norra gamla vägen, cirka 3 km norr om Älmhults centrum. Planområdet är ca 6000 m2 och utgör en del av fastigheten Sånnaböke 1:158 och är privatägd. I väster begränsas planområdet av Norra gamla vägen, i norr och söder av befintliga bostadsfastigheter och i öster av före detta jordbruksmark. Planområdet består av obrukad jordbruksmark med enstaka träd.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingar hör:

Synpunkter och frågor?
Granskningstiden pågår mellan 27 juni - 13 augusti 2018. Senast den 13 augusti 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefon 0476-55 000. 

Illustrationsskiss för möjlig utformning av området

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.